Giá kệ đa năng 01

Giá bán: Liên hệ

Mã SP:
Tình trạng:
Chất liệu:
Kích thước:
Chia sẻ sản phẩm này
S?n ph?m giá k? ?a n?ng KN03 là m?u giá k? ???c s? d?ng ph? bi?n ?? tr?ng bày hàng hóa cho các h? th?ng siêu th?, c?a hàng t?p hóa, nhà kho. V?i thi?t k? ki?u dáng hi?n ??i, kích th??c linh ho?t, giá k? ?a n?ng KN03 ch?c ch?n s? làm hài lòng quý khách hàng.
THÔNG S? K? THU?T GIÁ K? ?A N?NG KN03:
  • Ch?t li?u: S?t
  • Ph? ngoài: S?n tình  ?i?n ?? b?n cao
  • T?i tr?ng ch?a hàng: 50 – 120 kg/ 1 t?ng
  • ?? d?y tiêu chu?n: 0.0 – 1.6 ly
  • M?u giá k?: Tr?ng, ?en, xanh, vàng cam
  • Kích th??c: Dài 1500 x cao 2000 x r?ng 400 x 5 sàn
 ?U ?I?M KHI S? D?NG GIÁ K? ?A N?NG KN03:
– S? d?ng ch?a hàng n?ng cho các h? th?ng nhà kho gia ?ình, nhà kho công ty, nhà hàng khách s?n… K? ???c thi?t k? ki?u dáng b? th?, v?ng trãi, kích th??c linh ho?t, tháo l?p các t?ng di chuy?n d? dàng, ti?n l?i cho vi?c ch?a và b?o qu?n hàng hóa.
– Kh? n?ng di chuy?n và tháo l?p d? dàng vi k? nh? nh?. Tuy nhiên n?u b?n mu?n t? mình l?p ???c giá k? b?n ph?i dùng cà lê và ?c vít.
– M?u giá k? ?a n?ng KN03 này s? phù h?p v?i nh?ng nhà nh?, ch?a hàng t?i tr?ng nh? và chi phí ??u t? giá k? ?a n?ng c? r? và ti?t ki?m.
  Hình ?nh giá k? ?a n?ng KN03:
M?i chi ti?t vui lòng liên h? :

Công ty TNHH Công Ngh? ST Vi?t Nam

?/C : s? 28 B?ng B, Hoàng Li?t, Hoàng Mai, Hà N?i

?i?n tho?i: 0915 886 055

Email : ngocsangtools@gmail.com

Website: giakest.com