Gía kệ đa năng 04

Giá bán: Liên hệ

Mã SP:
Tình trạng:
Chất liệu:
Kích thước:
Chia sẻ sản phẩm này
S?n ph?m k? giá ?a n?ng KN04 là m?u giá k? ???c s? d?ng ph? bi?n ?? tr?ng bày hàng hóa cho các h? th?ng siêu th?, c?a hàng t?p hóa, nhà kho. V?i thi?t k? ki?u dáng hi?n ??i, kích th??c linh ho?t, K? giá ?a n?ng KN04 s? ?áp ?ng ???c m?i nhu c?u s? d?ng c?a quý khách hàng.
THÔNG S? K? THU?T K? GIÁ ?A N?NG KN04:
  • Ch?t li?u: S?t
  • Ph? ngoài: S?n tình  ?i?n ?? b?n cao
  • T?i tr?ng ch?a hàng: 50 – 120 kg/ 1 t?ng
  • ?? d?y tiêu chu?n: 1.0 – 1.6 ly
  • M?u giá k?: Tr?ng, ?en, xanh, vàng cam
  • Kích th??c: Dài 1200 x cao 2000 x r?ng 500 x 5 sàn
 ?U ?I?M KHI S? D?NG K? GIÁ ?A N?NG KN04:
– S? d?ng ch?a hàng n?ng cho các h? th?ng nhà kho gia ?ình, nhà kho công ty, nhà hàng khách s?n… K? ???c thi?t k? ki?u dáng b? th?, v?ng trãi, kích th??c linh ho?t, tháo l?p các t?ng di chuy?n d? dàng, ti?n l?i cho vi?c ch?a và b?o qu?n hàng hóa cho nhà kho, siêu th?.
– Kh? n?ng di chuy?n và tháo l?p d? dàng vi k? nh? nh?. Tuy nhiên n?u b?n mu?n t? mình l?p ???c giá k? b?n ph?i dùng cà lê và ?c vít.
– M?u k? giá ?a n?ng KN04 này s? phù h?p v?i nh?ng nhà nh?, ch?a hàng t?i tr?ng nh? và chi phí ??u t? giá k? ?a n?ng c? r? và ti?t ki?m.