Giá kệ đa năng 05

Giá bán: Liên hệ

Mã SP:
Tình trạng:
Chất liệu:
Kích thước:
Chia sẻ sản phẩm này
S?n ph?m k? giá n?ng KN05 là m?u giá k? ???c s? d?ng ph? bi?n ?? tr?ng bày hàng hóa cho các h? th?ng siêu th?, c?a hàng t?p hóa, nhà kho. V?i thi?t k? ki?u dáng hi?n ??i, kích th??c linh ho?t, K? giá ?a n?ng KN05 s? ?áp ?ng ???c m?i nhu c?u s? d?ng c?a quý khách hàng.
THÔNG S? K? THU?T K? GIÁ ?A N?NG KN05:
  • Ch?t li?u: S?t
  • Ph? ngoài: S?n tình  ?i?n ?? b?n cao
  • T?i tr?ng ch?a hàng: 50 – 120 kg/ 1 t?ng
  • ?? d?y tiêu chu?n: 1.0 – 1.6 ly
  • M?u giá k?: Tr?ng, ?en, xanh, vàng cam
  • Kích th??c: Dài 1500 x cao 2000 x r?ng 500 x 5 sàn
 ?U ?I?M KHI S? D?NG K? GIÁ ?A N?NG KN05:
– S? d?ng ch?a hàng n?ng cho các h? th?ng nhà kho gia ?ình, nhà kho công ty, nhà hàng khách s?n… K? ???c thi?t k? ki?u dáng b? th?, v?ng trãi, kích th??c linh ho?t, tháo l?p các t?ng di chuy?n d? dàng, ti?n l?i cho vi?c ch?a và b?o qu?n hàng hóa cho nhà kho, siêu th?.
– Kh? n?ng di chuy?n và tháo l?p d? dàng vi k? nh? nh?. Tuy nhiên n?u b?n mu?n t? mình l?p ???c giá k? b?n ph?i dùng cà lê và ?c vít.
– M?u k? giá ?a n?ng KN05 này s? phù h?p v?i nh?ng nhà nh?, ch?a hàng t?i tr?ng nh? và chi phí ??u t? giá k? ?a n?ng c? r? và ti?t ki?m.