Giá trung tải nhà kho 03

Giá bán: Liên hệ

Mã SP:
Tình trạng:
Chất liệu:
Kích thước:
Chia sẻ sản phẩm này
S?n  ph?m giá k? trung t?i nhà kho 03 là m?u giá k? ???c s? d?ng ph? bi?n ?? ch?a hàng hóa cho các h? th?ng nhà kho ch?a hàng. V?i thi?t k? hi?n ??i, ki?u dáng ??p, b?n b?, giá k? nhà kho trung t?i s? mang l?i s? hài lòng cho quý khách hàng. V?y b?n hãy tham kh?o thông s? k? thu?t xem m?u giá trung t?i nhà kho này có ?áp ?ng ???c nhu c?u c?a b?n không nhé.
THÔNG S? K? THU?T GIÁ K? TRUNG T?I NHÀ KHO 03:
  • Ch?t li?u: S?t
  • Ph? ngoài: S?n tình  ?i?n ?? b?n cao
  • T?i tr?ng ch?a hàng: 300 – 1000 kg/ 1 t?ng
  • ?? d?y tiêu chu?n: 0.0 – 1.8 ly
  • M?u giá k?: Tr?ng, ?en, xanh, vàng cam
  • Kích th??c: Phi tiêu chu?n
 ?U ?I?M KHI S? D?NG GIÁ K? TRUNG T?I NHÀ KHO 03:
– S? d?ng ch?a hàng n?ng cho các h? th?ng nhà kho công nghi?p, hàng c? khí, hàng n?ng, t?i tr?ng trung bình ??t t? 100 kg ??n 1,000 kg/ 1 sàn. K? ???c thi?t k? ki?u dáng b? th?, v?ng trãi, kích th??c linh ho?t, tháo l?p các t?ng di chuy?n d? dàng, ti?n l?i cho vi?c qu?n lý và xu?t nh?p kho hàng.
– Kh? n?ng di chuy?n và tháo l?p kê kho h?i khó vì giá k? c?ng k?nh và n?ng. Tuy nhiên khi l?p b?n xem qua h??ng d?n là thì l?p k? c?ng d? dàng. B?n hãy liên h? v?i phòng k? thu?t công ty ?? ???c h??ng ?ã l?p ??t giá trung t?i nhà kho nhé.
– M?u giá k? nhà kho trung t?i này s? phù h?p v?i nh?ng nhà kho l?n và ch?a hàng t?i tr?ng n?ng. Chi phí ??u t? cao c?ng là 1 tr? ng?i khi s? d?ng giá k? nhà kho trung t?i. Nh?ng n?u kho hàng c?a b?n th?t s? c?n nh?ng chi?c k? này thì k? nhà kho trung t?i s? là s? l?a ch?n phù h?p nh?t.