Giá trung tải nhà kho 04

Giá bán: Liên hệ

Mã SP:
Tình trạng:
Chất liệu:
Kích thước:
Chia sẻ sản phẩm này
S?n  ph?m giá trung t?i nhà kho 04 là m?u giá k? ???c s? d?ng ph? bi?n ?? ch?a hàng hóa cho các h? th?ng nhà kho ch?a hàng. V?i thi?t k? hi?n ??i, ki?u dáng ??p, b?n b?, giá k? nhà kho trung t?i s? mang l?i s? hài lòng cho quý khách hàng. V?y b?n hãy tham kh?o thông s? k? thu?t xem m?u giá trung t?i nhà kho này có ?áp ?ng ???c nhu c?u c?a b?n không nhé.
THÔNG S? K? THU?T GIÁ TRUNG T?I NHÀ KHO 04:
  • Ch?t li?u: S?t
  • Ph? ngoài: S?n tình  ?i?n ?? b?n cao
  • T?i tr?ng ch?a hàng: 300 – 1000 kg/ 1 t?ng
  • ?? d?y tiêu chu?n: 0.0 – 1.8 ly
  • M?u giá k?: Tr?ng, ?en, xanh, vàng cam
  • Kích th??c: Phi tiêu chu?n
 ?U ?I?M KHI S? D?NG GIÁ TRUNG T?I NHÀ KHO 04:
– S? d?ng ch?a hàng n?ng cho các h? th?ng nhà kho công nghi?p, hàng c? khí, hàng n?ng, t?i tr?ng trung bình ??t t? 100 kg ??n 1,000 kg/ 1 sàn. K? ???c thi?t k? ki?u dáng b? th?, v?ng trãi, kích th??c linh ho?t, tháo l?p các t?ng di chuy?n d? dàng, ti?n l?i cho vi?c qu?n lý và xu?t nh?p kho hàng.
– Kh? n?ng di chuy?n và tháo l?p kê kho h?i khó vì giá k? c?ng k?nh và n?ng. Tuy nhiên khi l?p b?n xem qua h??ng d?n là thì l?p k? c?ng d? dàng.
– M?u giá k? nhà kho trung t?i này s? phù h?p v?i nh?ng nhà kho l?n và ch?a hàng t?i tr?ng n?ng. Chi phí ??u t? cao c?ng là 1 tr? ng?i khi s? d?ng giá k? nhà kho trung t?i. Nh?ng trong quá trình s? d?ng, giá trung t?i nhà kho luôn phát huy t?t công n?ng v?n hành khi ch?a hàng hóa.