KỆ V LỖ ĐA NĂNG ST02

Giá bán: Liên hệ

Mã SP: ST02
Tình trạng: Mới 100%
Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện
Kích thước: Kích thước: Dài 1000 x rộng 400 x cao 2000 x 6 sàn
Chia sẻ sản phẩm này

K? V L? ?A N?NG ST02

S?n ph?m k? V l? ?a n?ng ST02 là m?u giá k? ???c s? d?ng ph? bi?n ?? tr?ng bày hàng hóa cho các h? th?ng siêu th?, c?a hàng t?p hóa, nhà kho. V?i thi?t k? ki?u dáng hi?n ??i, kích th??c linh ho?t, giá ?a n?ng s? ?áp ?ng ???c m?i nhu c?u s? d?ng c?a quý khách hàng.
Hình ?nh ghép t? nhi?u k? V l? ?a n?ng ST02:

M?u giá k?: Tr?ng, ghi xám…
?U ?I?M KHI S? D?NG k? V l? ?a n?ng ST02:
– S? d?ng ch?a hàng n?ng cho các h? th?ng nhà kho gia ?ình, nhà kho công ty, v?n phòng, th? vi?n…Giá ?a n?ng ???c thi?t k? ki?u dáng b? th?, v?ng trãi, kích th??c linh ho?t, tháo l?p các t?ng di chuy?n d? dàng, ti?n l?i cho vi?c ch?a và b?o qu?n hàng hóa cho nhà kho, siêu th?.
– Kh? n?ng di chuy?n và tháo l?p d? dàng vi k? nh? nh?. B?n ch? ph?i dùng cà lê và ?c vít n?u mu?n t? mình tháo l?p.
– M?u k? V l? ?a n?ng ST02 này s? phù h?p v?i nh?ng nhà nh?, ch?a hàng t?i tr?ng nh? và chi phí ??u t? giá k? ?a n?ng c? r? và ti?t ki?m.