Tin tức

Thi công kệ kho hạng nặng tại KCN Thăng LongThi công kệ kho hạng nặng tại KCN Thăng Long

Thi công kệ kho hạng nặng tại KCN Thăng LongThi công kệ kho hạng nặng tại KCN Thăng Long

Ngày : 19-12-2018

Theo ông Vinh, Khánh Hòa có thành phố, huyện, thị xã là vùng ven biển, hải đảo bị ảnh hưởng trực tiếp của bão. Trong khi bão Damrey “cực mạnh”, sức gió khi vào đất liền cấp 12, giật cấp 13 đã...
Đọc Thêm

Xem thêm
Thi công kệ kho hạng nặng tại KCN Thăng Long

Thi công kệ kho hạng nặng tại KCN Thăng Long

Ngày : 19-12-2018

Theo ông Vinh, Khánh Hòa có thành phố, huyện, thị xã là vùng ven biển, hải đảo bị ảnh hưởng trực tiếp của bão. Trong khi bão Damrey “cực mạnh”, sức gió khi vào đất liền cấp 12, giật cấp 13 đã...
Đọc Thêm

Xem thêm
Thi công kệ kho hạng nặng tại KCN Thăng Long

Thi công kệ kho hạng nặng tại KCN Thăng Long

Ngày : 19-12-2018

Theo ông Vinh, Khánh Hòa có thành phố, huyện, thị xã là vùng ven biển, hải đảo bị ảnh hưởng trực tiếp của bão. Trong khi bão Damrey “cực mạnh”, sức gió khi vào đất liền cấp 12, giật cấp 13 đã...
Đọc Thêm

Xem thêm
Thi công kệ kho hạng nặng tại KCN Thăng Long

Thi công kệ kho hạng nặng tại KCN Thăng Long

Ngày : 19-12-2018

Theo ông Vinh, Khánh Hòa có thành phố, huyện, thị xã là vùng ven biển, hải đảo bị ảnh hưởng trực tiếp của bão. Trong khi bão Damrey “cực mạnh”, sức gió khi vào đất liền cấp 12, giật cấp 13 đã...
Đọc Thêm

Xem thêm
Thi công kệ kho hạng nặng tại KCN Thăng Long

Thi công kệ kho hạng nặng tại KCN Thăng Long

Ngày : 17-12-2018

Theo ông Vinh, Khánh Hòa có thành phố, huyện, thị xã là vùng ven biển, hải đảo bị ảnh hưởng trực tiếp của bão. Trong khi bão Damrey “cực mạnh”, sức gió khi vào đất liền cấp 12, giật cấp 13 đã...
Đọc Thêm

Xem thêm
Thi công kệ kho hạng nặng tại KCN Thăng LongThi công kệ kho hạng nặng tại KCN Thăng Long

Thi công kệ kho hạng nặng tại KCN Thăng LongThi công kệ kho hạng nặng tại KCN Thăng Long

Ngày : 05-09-2017

Theo ông Vinh, Khánh Hòa có thành phố, huyện, thị xã là vùng ven biển, hải đảo bị ảnh hưởng trực tiếp của bão. Trong khi bão Damrey “cực mạnh”, sức gió khi vào đất liền cấp 12, giật cấp 13 đã...
Đọc Thêm

Xem thêm